1. Pengertian Talbiyah

Talbiyah  menurut  bahasa artinya pemenuhan,

jawaban, pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, talbiyah berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam keadaan ihr} ām haji atau umrah.

 

  1. Hukum Membaca Talbiyah

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca talbiyah adalah syarat sah ih}rām. Menurut Imam Maliki, hukum membaca talbiyah wajib.  Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunat.

 

  1. Waktu Membaca Talbiyah

Talbiyah  mulai dibaca setelah niat ih}rām  dari

miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya bacaan talbiyah adalah:

  1. Ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf bagi jemaah yang melakukan umrah;
  2. b. Ketika orang yang berhaji  telah  selesai melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah bagi  jemaah yang  melaksanakan haji, lalu

mengganti talbiyah dengan bacaan takbir.

  1. Bacaan Talbiyah

Jemaah  laki-laki  membaca  talbiyah  dengan

suara keras,  sedangkan perempuan membaca talbiyah dengan suara pelan. Bacaan talbiyah adalah sebagai berikut :

 

 

  1. Talbiyah

نِيإ  ،كيَّ َ

 

َ

كل  كيش

 

كيَّ َ

 

،كيَّ َ

 

 

َ

مهللا

 

كيَّ َ

 

َّ      َ

ْل  َ                                                                                                                                                                                            َ

َْ     َ

ِي

ل  َ                                                                                                                                                                                                                  ْ                                                                                                                 ل

َْل َّ

َُّٰ

َْل

 

كل  َ

َ    َ                                                                                                                                                                                                        ، َ

ْْ

ُ   َ

لملاو

ََل  ةمَ

ْلناو  َ                                                                                                                                                                    ْ                                                                                                                                                                             ْ                                                                                                                                                                                                                              ا

 

 

Artinya:

  1. 8.َ َ

كْيشِي          ل  ك

ك     عِّي

َدمَل

 

Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan- Mu,  aku datang memenuhi panggilan- Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang

 

 

 

SAW.

8   Al-Bukhari, nomor hadits 1549, lafal Talbiyah dari Nabi

 

memenuhi panggilan-Mu.  Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap  ke­ kuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

 

 

  1. b. Shalawat

 

اندِي يس

 

 

لِي ا

 

عو  دٍ مَّ م اندِي يس   َ َ

 

ملسو  ِّي ص

 

 

مهللا

 

َ   ِّي َ

ٰ   َ                                                                                                              َ                                                                                                                                                                                                   َ

َُ     َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ْ                                                                                                                                                                       َ

ع ْ                                                                                                                                             ِّي َ                                                                                                                                                    َ   ل َ

ََُّّٰ

 

َُ

 

 

 

 

Artinya:

Ya  Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

 

  1. c. Doa setelah shalawat

.دٍ مَّ م

 

 

 

َ              ّٰ                                                                                                                                                                                             َ

 

ْ

نْ مِي

َب       ُ                                                                                                            وعَ و  َ                                                                                                                       نَ ْ

اوَ

كَ ا َ                                                                                                                                                                    ر َ

ُ

لأس

ن  انِيإ

مَّ هللا

 

كِي

ذْ ُ                                                                                                                                 ن َ

ةَّ ل

َ    َّ      ُ

ضِي   ك

 

ةِي رَ خِي

ْفوَ

ًَسح ايْ لدا فِي

انِيتآ انبر ،رالناو  َ

ط َ                                                                                                                                                                                                        س

 

لا  ِي

ةن َ                                                                                                                                                                                                                            َ

َن ُّ

َ     َ                                                                                                                  َّ                                                                                                                        َ

َّ   َ

ِي

ك ِي خ َ

 

.رِي اَلنّ

ا بَ

ا َ                                                                                                                                                          ع انِيقو ً                                                                                                                       َ سح

 

 

 

 

Artinya:

ذَ َ

َةن َ                                                                                                                                                                                                                            َ

 

Ya  Allah, sesungguhnya  kami memohon keridhaan-Mu dan  surga-Mu,   kami berlindung kepada-Mu dari  kemurkaan- Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah  kami  kebaikan  di  dunia  dan

 

kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *