Keadaan Hari Akhir

Keadaan Hari Akhir

Gambaran kedahsyatan hari kiamat bisa menyebabkan wanita menyusui melalaikan anak yang disusuinya, ibu hamilpun melahirkan anaknya seketika, seperti dilukiskan dalam QS.Al-Hajj [22]:1-2     ِ ات َ ذ ُّلُ ك ُعَضَتَ و ْتَعَضْرَ أٓاَّمَ ع ٍةَعِضْرُ م ُّلُ ك ُلَهْذَ ا ت َهَنْوَرَ ت َمْوَي َ اَذَ ع َّنِكََٰلَ و َٰىَرََٰكُسِ م ب ُ ا ه َمَ و َٰىَرََٰكُ س َ اس َّ ى ٱلن َرَتَ ا و َهَلْمَ ح ٍلْمَح ب َّ ٌ ٱلل يد ِدَ ش ِ ه

artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya” (QS.Al-Hajj [22]:1-2) QS Al Qori’ah: 1-5 ( ۱( ُةَعِ ار َقْ ال ( ۲ ُةَعِ ار َقْ ا ال َ )  م ُ ۳ ُةَعِ ار َقْ ا ال َ م َ اكَرْدَ ا أ َمَ )  و ون ُكَ ي َمْوَ )  ي ( ِ وث ُثْبَمْ ال ِ ( ۴ اشَرَفْ الَ ك ُ اس َّ الن ِ ۵ وش ُفْنَمْ ال ِنْهِعْ الَ ك ُ الَبِجْ ال ُ ون ُكَتَ ))  و

artinya:“Hari Kiamat. apakah hari Kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.” (QS Al-Qori’ah [101]:1-5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *